علت مقاومت سازمان ها در برابر ابر

علت مقاومت سازمان ها در برابر ابر

رایانش ابری یک سیستم توزیع‌شده در مقیاس بالاست که صرفه‌جویی اقتصادی در مقیاس را به همراه دارد. اما به دلیل تازه بدون این فناوری برخی مدیران نسبت به تکنولوژی های جدید به ویژه رایانش ابری کاملا محافظ کارانه برخورد خواهند کرد و استفاده از رایانش ابری را به عنوان یک ریسک بالا در نظر می‌گیرند.

در این سیستم‌ها منابع به‌صورت انتزاعی تجمیع و مجازی‌سازی می‌شوند که این‌کار به مقیاس‌پذیر شدن این منابع کمک می‌کند. درواقع قابلیت مدیریت توان محاسباتی، فضای ذخیره‌سازی، زیرساخت و ارائه‌ی خدمات براساس تقاضای مصرف‌کنندگان فراهم می‌شود. در مدل‌های رایانش ابری هزینه‌ها با عنوان حق اشتراک و به‌صورت دوره‌ای پرداخت می‌شود و مشتری نیازی به پرداخت یک‌جای هزینه ندارد.

مهم‌ترین ویژگی‌های رایانش ابری را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • ایجاد صرفه‌ی کاملا ‌اقتصادی در مقیاس گسترده
  • روند روبه تکامل رایانش ابری
  • ارائه‌ی دید یکپارچه از خدمات و امکانات به کاربران خارج از محیط رایانش ابری
  • دارای قابلیت تنظیم خدمات به‌صورت پویا از طریق مجازی‌سازی
  • امنیت و پایداری بالا

پیاده سازی هوشنمدانه

هوشمندی کسب‌وکار مبتنی بر رایانش ابری، راهکارهایی را برای حل مسائل حوزه‌ی تجارت الکترونیک در سازمان‌ها ارائه خواهد داد. در پیاده‌سازی هوشمندی کسب‌وکار دو نکته حائز اهمیت است: نخست اینکه داشبوردها و قابلیت‌های هوشمندی کسب‌وکار در سطح تجارت الکترونیک گسترده، نیازمند پایگاه‌های داده‌ توانمند و با ظرفیت بالا هستند. دوم اینکه این حجم داده‌ها به یک پردازش‌گر قدرتمند و مناسب نیاز دارند.

کاهش مشکلات کسب و کار

شاید به نظر می‌رسد که استفاده از رایانش ابری می‌تواند تا حد زیادی مشکلات حجم داده و عملکرد سیستم هوشمندی کسب‌وکار را کاهش دهد. هوشمندی کسب‌وکار در شرایط مختلف، مانند امکانات سازمان‌ها (از نظر منابع مالی و غیرمالی)، بلوغ سازمانی، میزان سفارشی بودن نیازها یا حجم محاسبات، استفاده از برنامه‌های کاربردی و راهکارهای موجود هوشمندی تجاری در بازار یا توسعه‌ی یک راهکار هوشمندی تجاری سفارشی‌شده‌ی خاص یک سازمان، می‌تواند از هر چهار نوع و سه لایه اصلی رایانش ابری بهره ببرد.

علت مقاومت سازمان ها در برابر ابر

منابع اختصاصی

رایانش ابری هوپاد به دلیل به اشتراک‌گذاری و برنامه‌ریزی در تخصیص منابع، با فراگیری عمومی بیش‌تر به مدلی مناسب و مفید در توسعه‌ی تجارت الکترونیک در سازمان‌ها تبدیل خواهد شد. این مدل به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا با منابع کمتر کار خود را شروع کرده و تنها زمانی که نیاز به سرویس‌ها و منابع بیشتری داشتند به درخواست افزایش منابع بپردازند.

امنیت بالای رایانش ابری هوپاد

همچنین موضوع حفظ امنیت و به‌روزنگاه‌داشتن سیستم هوشمندی کسب‌وکار نیز تا حد مناسبی با قرارداد های Security SLA برطرف شده و همه‌ی خدمات پشتیبانی در یک مکان به‌شکل متمرکز، بر روی سرورهای خدمات‌دهنده‌ی رایانش ابری انجام خواهد شد. این رویکرد سبب می‌شود تا هزینه‌ها کاهش یابد و مدیران و کارکنان به گزارش‌های حرفه‌ای موردنیاز خود در هر زمان و هر مکان با سرعت و کیفیت مناسب دسترسی داشته باشند.

کاهش هزینه

ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی از ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻤﯿﻞ، اﺳﻨﺎد ﮔﻮﮔﻞ، و ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮔﻮﮔﻞ، و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از راه ﺣﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ۱ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﮐﻼرﯾﺰن وﺳﺎﻟﺰﻓﻮرس.ﮐﺎم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ داده ۲ ( و داده ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ Antonopoulos& Gillam) دﻫﺪ ﻫﺎ در ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، داده ﻫﺎ را از راه دور روی دﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داده ﻫﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ. آﻣﺎزون ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺳﺮوﯾﺲ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺳﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﺑﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار از داده ۳ ﻫﺎ، در ﻫﺮ زﻣﺎن، از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ در وب ﺑﺎﺷﺪ. داس ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ، ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ۵ و ﻧﺮم اﻓﺰار آداب ﺑﻮزورد ۴ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ..(schavish & solma, 2014) ﺷﻮد.

نتیجه گیری :

ﻫﺪف اﯾﻦ سیستم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی برای کمک به کسب و کار ها ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ارﺑﺎب رﺟﻮع و ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ داده ﻫﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی از اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻟﺬا، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ.

درباره‌ی admin

پست‌های مرتبط

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *